Home

Logo

Cổ đông

Chúng tôi đã và đang xây dựng cho mình một hệ thống kinh doanh HHD Group bao gồm các tập đoàn và các công ty con hùng mạnh. Mỗi thành viên trong hệ thống HHD Group sẽ hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau đưa HHD Group phát triển.

Hiện nay, trong các lĩnh vực kinh doanh chúng tôi có 11 công ty thành viên trong hệ thống kinh doanh. Và chúng tôi đã xây dựng thành công trên 20 thương hiệu độc quyền đang hoạt động trên thị trường trên nhiều ngành nghề lĩnh vực.

Công ty thành viên