Cam kết bảo vệ uy tín thương hiệu và kinh doanh dài hạn trên cơ sở tôn trọng các quy định và luật pháp xã hội. Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội. Luôn cố gắng đàm bảo những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và các đối tác . Tăng trưởng, phát triển ổn định gắn kết với bảo vệ tài nguyên và môi trường. Luôn cung ứng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao, ổn định, uy tín theo tiêu chuẩn quy định hiện hành. TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Đoàn kết và hợp tác tích cực giữa các đơn vị thành viên để phát huy sức mạnh tập thể và nâng cao năng suất hoạt động của các thành viên. Duy trì sự tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh, lấy năng suất và chất lượng công việc làm thước đo đánh giá kết quả hoạt động. Áp dụng các công nghệ mới, khuyến khích việc sáng tạo và đổi mới trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Mở rộng và tăng cường hợp tác đối với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát